Przed 30-tką, bez pracy i szkoły? Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!

Przed 30-tką, bez pracy i szkoły? Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji 58 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo opolskie, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2021.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • Indywidualnej diagnozie zawodowej, na którą składa się wywiad standaryzowany, narzędzia psychometryczne oraz przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych (4 godz.),
 • Indywidualnym doradztwie zawodowym w zakresie identyfikacji potrzeb, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, przygotowanie/aktualizacja IPD, planowania rozwoju kariery zawodowej oraz dobrania odpowiedniej formy wsparcia, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (6 godz.),
 • Indywidualnym poradnictwie psychologicznym w zakresie treningu motywacji oraz diagnozowania możliwości w zakresie ścieżki aktywizacji zawodowej (4 godz.),
 • Szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje dla 29 osób lub szkoleniach podnoszących kompetencje dla 29 osób, ze stypendium szkoleniowym w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych (przy szkoleniach trwających 150 godzin),
 • Kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
 • 3 miesięcznych stażach zawodowych dla 29 osób (w tym. min. 8 os. niepełnosprawnych), ze stypendium stażowym w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz spotkania ze specjalistą ds. diagnozy, doradcą zawodowym i psychologiem
 • usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym
 • refundację kosztów opieki dla osób, które są opiekunami osób niepełnosprawnych i zależnych przez okres trwania szkolenia i stażu
Projekt skierowany jest do osób:
 • w wieku 15-29 lat
 • zamieszkujących w woj. opolskim
 • które w okresie do 2 lat:
  • opuściły pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii lub specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze,
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • opuściły zakład karny/areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
  • opuściły zakłady pracy chronionej,
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
  • odchodzą z rolnictwa i ich rodziny,
  • są zatrudnione na umowach krótko-terminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych
Preferowane są osoby:
 • bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież NEET (min. 48 os.)
 • niepełnosprawne (min. 15 os.)
 • rodzice / opiekunowie prawni / faktyczni sprawujący opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (min. 15 os.)
Dokumenty projektowe:
 1. Regulamin projektu (PDF)
 2. Formularz zgłoszeniowy (PDF)
 3. Oświadczenie (PDF)
 4. Deklaracja (PDF)
 5. Umowa (PDF)

Dokumenty będą dostępne wkrótce.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2020 r. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia i przesłanie ich skanu lub zdjęcia na adres projekty@projektancikariery.pl lub dostarczenie ich do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.

Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: +48 694 444 656 lub mailem: projekty@projektancikariery.pl

Masz 15-29 lat i chcesz wrócić na rynek pracy?

A może jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 694 444 656

projekty@projektancikariery.pl

ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole

Celem głównym projektu jest zwiększenie do stycznia 2021 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji prowadzące do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez 58 osób zamieszkujących woj. opolskie, w tym osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z poniższych grup (w tym co najmniej 80% UP będą osoby bierne zawodowo i nie więcej niż 20% osób wskazanych w poz. 11-13) oraz z warunkiem objęcia wsparciem osób które w okresie do 2 lat:

 1. opuściły pieczę zastępczą,
 2. opuściły młodzieżowe oś. wychowawcze i ośrodki socjoterapii,
 3. opuściły specjalne oś. szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze,
 4. zakończyły naukę w szkole specjalnej,
 5. matki przebywające w domach samotnej matki,
 6. opuściły zakład karny/areszt śledczy,
 7. opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
 8. opuściły zakłady pracy chronionej,
 9. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 10. reemigranci,
 11. odchodzą z rolnictwa i ich rodziny,
 12. są zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
 13. pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 58 os. (23 K + 35 M) zostanie wykonane IPD i testy predyspozycji zawodowych,
 • 58 os. (23 K + 35 M) zostanie przeszkolonych w tym:
  • 29 os. uzyska kwalifikacje (11 K + 18 M),
  • 29 os. uzyska kompetencje (11 K + 18 M),
 • 29 os. (11 K + 18 M) zwiększy swoją aktywność zawodową poprzez udział w stażach zawodowych.
 • Min. 16 os. biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zostanie zatrudnionych.
 • Min. 4 os. pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania – 795 313,25 zł. Beneficjent: Projektanci Kariery Dawid Seifert.