Najnowszy Projekt UE

Przed 30-tką, bez pracy i szkoły? Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!

O projekcie:

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji 58 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo opolskie, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2021.

Uczestnicy wezmą udział w:

 • Indywidualnej diagnozie zawodowej, na którą składa się wywiad standaryzowany, narzędzia psychometryczne oraz przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych (4 godz.),
 • Indywidualnym doradztwie zawodowym w zakresie identyfikacji potrzeb, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, przygotowanie/aktualizacja IPD, planowania rozwoju kariery zawodowej oraz dobrania odpowiedniej formy wsparcia, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (6 godz.),
 • Indywidualnym poradnictwie psychologiczny

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 15-29 lat
 • zamieszkujących w woj. opolskim
 • które w okresie do 2 lat:
  • opuściły pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii lub specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze,
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej,
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • opuściły zakład karny/areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
  • opuściły zakłady pracy chronionej,
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
  • odchodzą z rolnictwa i ich rodziny,
  • są zatrudnione na umowach krótko-terminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych

Preferowane są osoby:

 • bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież NEET (min. 48 os.)
 • niepełnosprawne (min. 15 os.)
 • rodzice / opiekunowie prawni / faktyczni sprawujący opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (min. 15 os.)

Inne projekty UE

Celem projektu „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i kompetencji 30 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja„, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu zawodowemu. W projekcie weźmie udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem, którzy poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej zmienią swoje nastawienie wobec pozycji w społeczeństwie oraz udział pozwoli na uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osóbbezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego”, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny.