Projekt szkoleniowy „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”

Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób (180 kobiet, i 120 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (j.angielski lub. j. niemiecki) lub nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
  • indywidualnej diagnozie potrzeb rozwojowych z doradcą zawodowym, w ramach których otrzymają portfolio
  • kursie językowym (do wyboru język angielski lub niemiecki) trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem TGLS lub kursie komputerowym trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem ECCC

Diagnoza obejmować będzie testy sprawdzające znajomość języków oraz obsługi komputera, rozmowę z lektorem oraz określenie słabych i mocnych stron, a także motywacji. Uczestnicy po diagnozie kierowani będą na kursy językowe lub komputerowe. Nabyte umiejętności poświadczone zostaną powszechnie uznawanymi certyfikatami (egzaminy wewnętrzne oraz zewnętrzne).

Kursy prowadzone będą w grupach 12 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w terminach dogodnych dla uczestników (również po godzinach pracy oraz weekendy). Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do możliwości uczestników, jednak nie mniejsza niż 2 spotkania po 3 h w tygodniu. Kursy odbywać się będą w różnych miejscowościach Opolszczyzny w zależności od ilości chętnych z danego obszaru.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołą językową Perfect English Małgorzata Stone, posiadającą doświadczenie w nauczaniu języków obcych od 1998 roku. Kadrę szkoły stanowi grupa ambitnych lektorów, którzy uczą z pasją i zaangażowaniem, są to wyłącznie dyplomowani i doświadczeni nauczyciele. Największą wartością Szkoły Językowej Perfect English jest kilka tysięcy osób, które w ciągu ostatnich lat mieli przyjemność uczyć.

Projekt skierowany jest do osób:
  • pełnoletnich mieszkańców woj. opolskiego
  • preferowane są osoby niepełnosprawne, a także osoby pozostające bez pracy (bierni zawodowo – studenci dzienni, emeryci, renciści), długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z gmin o niskim zagęszczeniu, w wieku powyżej 50 lat, a także kobiety oraz osoby opiekujące się osobami zależnymi oraz migranci powrotni i imigranci.

Kursy organizowane będą od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły, rozpoczął się 1 lipca 2017 r. i potrwa maksymalnie do 15 kwietnia 2018 r. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres projekty@f-rr.org lub dostarczenie go do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.

Chcesz bezpłatnie nauczyć się języka angielskiego / niemieckiego lub podnieść swoje umiejętności z obsługi komputera?

Masz powyżej 18 lat, mieszkasz w woj. opolskim i jesteś osobą niepełnosprawną?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 788 112 911
+48 881 960 440

projekty@f-rr.org

Celem głównym projektu jest zwiększenie do połowy 2018 roku aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób w wieku 18 lat i więcej, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie opolskim. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie do połowy 2018 r. przez min. 270 osób (90% Uczestników Projektu – UP) udokumentowanych kwalifikacji: certyfikatu TGLS potwierdzającego opanowanie określonego poziomu językowego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i/lub certyfikatu ECCC potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji informatycznych i informacyjnych zgodnie z ramami kompetencji Digital Competence Framework.

Planowane efekty projektu – liczba osób, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu:

  • łączna liczba osób – 270 (kobiety – 162, mężczyźni – 108)
  • o niskich kwalifikacjach – 162 (kobiety – 97, mężczyźni– 65)
  • z terenów wiejskich – 189 (kobiety – 113, mężczyźni – 76)
  • w wieku 50 lat i więcej – 54 (kobiety – 32, mężczyźni – 22)
  • z niepełnosprawnościami – 54 (kobiety – 32, mężczyźni – 22)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 – Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu – 996 670,80 zł, wkład funduszy europejskich – 896 670,80 zł (dofinansowanie z EFS 847 170,18 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa 49 500,62 zł).