Program stażowo-szkoleniowy „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski”

Moja nowa praca po 50-tce

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Małopolska

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu „Moja nowa praca po 50-tce – projekt aktywizacji zawodowej dla osób z Małopolski” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i kompetencji 30 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • 3-miesięcznych stażach zawodowych (997,40 zł netto/miesiąc) – 15 osób
 • szkoleniach ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł netto za 150h)
 • coachingu (20 h)
 • pośrednictwie pracy (20h)
 • doradztwie zawodowym (6h)
 • indywidualnym wsparciu psychologa (3h)
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
 • zwrot kosztów dojazdów
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną – 15 osób podczas szkoleń, 7 osób podczas staży
 • dodatek relokacyjny dla osób podejmujących zatrudnienie w miejscowości odległej co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania na co najmniej 6 miesięcy – 2 osoby
 • wynagrodzenie dla opiekuna stażu (400 zł/miesiąc)
 • zwrot za badania lekarskie dla stażystów
 • testy psychologiczne
 • materiały szkoleniowe
Projekt skierowany jest do osób:
 • niepracujących
 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkujących w woj. małopolskim
Preferowane są osoby:
 • powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • zamieszkujące powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki,limanowski, miechowski,nowosądecki, nowotarski,olkuski, oświęcimski,proszowicki, Tarnów miasto, tarnowski, wadowicki, tatrzański
 • o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotne
 • opiekujące się osobami zależnymi
 • z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
Rekrutacja odbywa się w Biurze projektu, które jest dostępne do osób z niepełnosprawnościami (w budynku są podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne ułatwienia). Budynek posiada windę oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Sale na spotkania (wsparcie indywidualne, szkolenia) będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, jeżeli w dane grupie uczestniczą takie osoby.

Masz powyżej 30 lat i chcesz wrócić na rynek pracy?

A może jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz stażysty?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 608 733 550

krakow@projektancikariery.pl

ul. Szlak 65/205, 31-153 Kraków

Celem głównym projektu jest zwiększenie do połowy 2019 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 30 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy i zamieszkujących lub uczących się w woj. małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Przewidywane efekty projektu:

 • liczba osób dla których opracowano IPD: 30 osób
 • liczba przeprowadzonych godzin wsparcia motywacyjnego: 690 h
 • liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 30 osób
 • liczba osób, które ukończyły szkolenie (80% frekwencji i zdany egzamin): 24 osoby
 • liczba osób, które skorzystały z pośrednictwa pracy: 30 osób
 • liczba osób, które uczestniczyły w stażu zawodowym: 15 osób
 • liczba osób, które otrzymały dodatek relokacyjny: 2 osoby

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 08 – Rynek Pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 360 935,50 zł.