Projekt stażowy „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”

KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Opolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Status projektu:
ZAMKNIĘTY - zakończono nabór

W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM realizujemy projekt „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja„, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu zawodowemu. W projekcie weźmie udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem, którzy poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej zmienią swoje nastawienie wobec pozycji w społeczeństwie oraz udział pozwoli na uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019.

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
 • Doradztwie personalnym (30h miesięcznie)
 • Testach psychologicznych
 • Job coachingu przez cały okres uczestnictwa
 • Warsztatach „ABC Przedsiębiorczości” (2 grupy po 10 warsztatów 8h)
 • Treningach motywacyjnych (4 grupy po 6 warsztatów 8h)
 • Szkoleniach i kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł za 150h/miesięcznie) dla 32 osób
 • 3 miesięcznych stażach zawodowych dla 28 osób (płatne 2 500 zł brutto/miesięcznie)
 • Turnusach rehabilitacyjnych dla 25 osób niepełnosprawnych
 • Wyjazdowych warsztatach aktywizacyjno-edukacyjnych (2 wyjazdy 4 dniowe)
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi pozostającymi pod opieką uczestników projektu
 • udzielanie porad prawnych i obywatelskich przez prawnika
 • wyposażenie lub dopasowanie stanowiska pracy dla 6 osób
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenia NNW
 • catering
 • materiały szkoleniowe
Projekt skierowany jest do osób:
 • pełnoletnich mieszkańców woj. opolskiego z terenu gmin: Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, Namysłów i Wilków,
 • osób spełniających co najmniej jedno z kryteriów:
  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
  • należenie do rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (jeżeli jedno z rodziców nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem)
  • należenie do III profilu pomocy osób bezrobotnych
  • posiadanie potwierdzonej niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
  • należenie do grupy osób:
   • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności
   • uzależnionych od alkoholu
   • uzależnionych od narkotyków i innych substancji odurzających
   • chorych psychicznie
   • długotrwale bezrobotnych
   • zwalnianych z zakładów karnych
   • uchodźców biorący udział w indywidualnym programie integracji
   • osób niepełnosprawnych
Dokumenty projektowe:
 1. Regulamin
 2. Ankieta dla kandydatów
 3. Formularz dla uczestnika projektu
 4. Oświadczenie uczestnika projektu

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SMBrzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM zrzesza osoby z SM i innymi chorobami neurologicznymi w celu podniesienia ich aktywnego uczestnictwo w życiu, społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Wspiera wszelkie inicjatywy dążące do ich rehabilitacji leczenia i zwiększenia poziomu funkcjonowania w społeczeństwie.

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronie.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie?

Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 608 733 550

krakow@projektancikariery.pl

ul. Szlak 65/205, 31-153 Kraków

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwa i wykluczenia społeczno-zawodowego 40 osób (25K+15M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 26 osób niepełnosprawnych (16K+10M) z terenu 8 gmin o wysokim lub umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem, który w okresie IX.2017-VIII.2019 poprzez prowadzone usługi aktywnej integracji KIS zmienią nastawienie tych osób do ich pozycji w społeczeństwie (pracy zawodowej, aktywności lokalnej), co pozwoli im na uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Planowane efekty projektu:

 • Osoby poszukujące pracy – 24 os.
 • Osoby z kwalifikacjami (po szkoleniach) – 28 os.
 • Efektywność społeczna – 33 os. (81%), w tym:
  • Znacznie niepełnosprawni, intelektualnie niepełnosprawni, sprzężenie niepełnosprawni – 7 os. (53%)
  • Osoby pracujące – 12 os.; w tym:
   • Osoby pracujące – 14 os. (33%)
   • Znacznie niepełnosprawni, intelektualnie niepełnosprawni, sprzężenie niepełnosprawni – 2 os. (15%)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 08.02 – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Projekt konkursowy. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 1 885 693,76 zł.